Правила перевезень

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 735, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 грудня .2012 року за № 2219/22531;

Повітряний кодекс України;

Монреальська конвенція 1999 року;

резолюції та рекомендована практика Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA);

Керівництво по забезпеченню доступності повітряного транспорту для інвалідів, видання перше 2013 року, Doc 9984 (ICAO).

 

ТЕРМІНИ ТА ЗНАЧЕННЯ

Авіакомпанія – субєкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом, і має назву ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна». 

Автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіакомпанії і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень (далі - АСБ/ГРС).

Авіаційний перевізник (далі – перевізник) суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом: у випадку українського авіаційного перевізника на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України; або у випадку іноземного авіаційного перевізника на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов'язковими для України.

Авіаційний перевізник, що провадить діяльність перевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним авіаційним перевізником або авіаційним перевізником за договором. Термін "перевізник" включає агентів, працівників, представників і підрядників перевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше.

Агент з обслуговування суб'єкт наземного обслуговування, уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.

Акт про неналежне перевезення багажу («PIR» Property Irregularity Report) – документ, оформлений агентом з розшуку багажу в аеропорту в присутності пасажира негайно при виявленні та фіксації факту втрати багажу, пошкодження багажу, нестачі вмісту багажу або затримки в перевезенні багажу, який підписується агентом з розшуку багажу та пасажиром.

Багаж («BAG» – baggage) предмети, майно та інша особиста власність пасажира, які перевозять на повітряному судні.

Багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.

Багажна квитанція – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.

Бронювання (або резервування) – попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу).

Виключні умови – умови, за яких перевезення пасажирів і багажу не підпадає під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.

Відмова в перевезенні – відмова авіаперевізника в перевезенні пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутність для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: охорона здоров’я, забезпечення безпеки, неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорт, віза, квиток тощо).

Групове перевезення – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи 2 пасажира, не включаючи немовлят (Infant).

Департовані особи – особи, які прибули в країну законним чи незаконним шляхом, яким через певний час було наказано виїхати з країни за розпорядженням державних органів (конвойовані та не конвойовані).

Дипломатичний багаж – дипломатична пошта, що перевозиться дипломатичним кур'єром.

Дні – календарні дні, включаючи всі сім днів тижня, святкові, вихідні та неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред'явлення претензій відлік починається з 00 годин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу.

Електронний квиток – електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

Зареєстрований багаж – багаж пасажира, який прийнятий перевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки і на який перевізник оформив багажну квитанцію та видала багажну ідентифікаційну бирку.

Застосовані закони – закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів та багажу.

Зіпсований квиток – квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому.

Змішане перевезення – перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту.

Знижка – установлене правилами авіакомпаніі зниження застосованого тарифу.

Зупинка на маршруті («Stopover») – попередньо узгоджена між перевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.

Інтерлайн-угода («Іnterline»)  – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.

Квитанція про оплату наднормового багажу – документ, що підтверджує оплату перевезення наднормативного багажу або предметів, перевезення яких підлягає обов`язковій оплаті, а також засвідчує оплату зборів за оголошену цінність багажу.

Квиток (пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий перевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний квиток, який містить умови договору перевезення,  повідомлення, польотні  та пасажирські купони.

Код перевізника – умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане IATA відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації перевізника в АСБ/ГРС.

Комерційні угоди – будь-які угоди між перевізником, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу.

Компенсація в порядку регресу – компенсація витрат за рахунок третьої особи.

Користувач - особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.

Маршрут-квитанція («Itinerary/Receipt») – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та повідомлення.

Місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу.

Місце призначення – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та його багажу.

Місце трансферу (пункт трансферу) – проміжний аеропорт (пункт), зазначений у квитку, у якому, відповідно до договору повітряного перевезення, пасажир протягом 24 годин здійснює пересадку з одного рейсу на іншій для подальшого проходження по маршруті.

Монреальська конвенція Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі (далі Монреальська конвенція).

Надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення.

Незареєстрований багаж (ручна поклажа) – багаж пасажира, який під час перевезення перебуває за згодою авіакомпанії в салоні повітряного судна під контролем пасажира і засвідчується спеціальною биркою.

Наднормовий багаж – частина маси (ваги) багажу, що перевищує встановлену авіакомпанією норму безкоштовного перевезення багажу та сплачена пасажиром відповідно до встановлених авіакомпанією тарифів, а також предмети, на які не поширюється норма безкоштовного перевезення багажу.

Несупроводжуваний багаж – багаж, який прийнято до перевезення окремо від пасажира і оформлено за авіаційною вантажною накладною.

Нормальний тариф виключно гнучкий тариф, встановлений для обслуговування бізнес-, економічного класу обслуговування, іноді для преміум-класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, стоп-оверів, комбінування тарифів, перебронювання та зміни маршруту, відмови у перевезені тощо. Строк дії тарифу становить 12 місяців.

Опублікований тариф – тариф, представлений в опублікованій структурі тарифів авіакомпанії.

Основне місце діяльності авіаперевізника місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника.

Основне й постійне місце проживання – одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання. 

Остаточний час оформлення пасажирів – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

Пасажир – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання та осіб, які супроводжують вантаж.

Пасажир з обмеженими фізичними можливостями або інвалід (Passenger with reduced mobility – «PRM») - пасажир, рухливість якого під час використання транспортного засобу є обмеженою внаслідок фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування пасажирів.

Пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.

Пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того  самого або іншого перевізника.

Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Підтверджене бронювання – бронювання, яке було зроблене в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою «ОК».

Повернення коштів – виплата пасажирові або особі, яка його представляє, частини або всієї вартості перевезення або обслуговування, які були ним раніше оплачені, але не використані.

Повітряне перевезення – перевезення пасажирів, багажу, вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім. Міжнародне перевезення – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. Внутрішнє перевезення – транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.

Польотний купон – частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначено відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.

Потенційно небезпечні пасажири – категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів.

Пошкодження багажу – шкода, при якій внаслідок фізичних або хімічних змін багаж частково або повністю знецінюється і стає непридатним для подальшого використання.

Правила авіакомпанії – правила, інструкції та технології, встановлені авіакомпанією, які використовуються під час повітряного перевезення пасажирів та/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій та позовів.

Претензія – складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.

Регулярне повітряне перевезення – повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів.

Рейс з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.

Розумні заходи - адекватні заходи, які вживаються авіакомпанією з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) пасажира.

Розумні строки – період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу) становить дві години або більше – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години або більше – для всіх інших рейсів.

Сегмент маршруту – частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні.

Спеціальне право запозичання (далі –- СПЗ) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі – МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі та фінансових системах.

Спеціальний тариф – опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.

Спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.

Суб’єкт авіаційної діяльності - фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації.

Суб’єкт наземного обслуговування - суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з наземного обслуговування.

Суб'єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі – агент з продажу) юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору.

Тариф – сума, встановлена перевізником за перевезення пасажира, або одиниці маси або обсягу багажу (вантажу) на відповідній повітряній лінії за відповідним класом обслуговування.

Тарифні нормативи – установлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.

Узгоджені місця зупинки – пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.

Чартерне повітряне перевезення – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що зазначені фрахтівником.

Чартерний рейс із бізнес-метою – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж – 2 тонни.

Частково втрачений багаж   прибуття багажу пасажира в пункт призначення у меньшій кількості по масі у порівнянні з даними, зазначеними у перевізних документах пасажира

 

 

СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

LDM – Load Message/Телеграма про завантаження рейсу.

PIR – Passenger Irragylarity Report/Акт про неналежне перевезення багажу.

PNR – Personal Name Record/Номер бронювання.

SSR – Spesial Services Requirement/Коди спеціального обслуговування

АСБ/ГРС – автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система.

МІУ – Мінастерство інфраструктури України.

ПС – повітряне судно.

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці правила розроблено на підставі Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада  2012  року № 735, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 грудня .2012 року за
№ 2219/22531 (далі – Правила МІУ) та Повітряного кодексу України. У тих аспектах повітряних перевезень пасажирів і багажу, які не висвітлені у цих правилах, ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» підпорядковується положенням Повітряного кодексу України та Правил МІУ. За умови виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цих Правил перевага віддається текстові Правил МІУ і положень Повітряного кодексу України.

2. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до законодавства, зокрема Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».

3. Метою цих правил є встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і відповідальність суб'єктів господарської діяльності під час повітряних перевезень пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень.

 

 

ІІ. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

 

Глава 1. Загальні умови перевезення

1. Ці правила застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється ПС за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються авіакомпанією безкоштовно,  до/з аеропортів, розташованих на території України.

2. Ці правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна»  як авіакомпанії на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна»  і пасажиром, який зазначений у квитку.

3. Усі перевезення пасажирів та багажу, що зазначені в пункті 1 цієї глави, є об'єктом правил авіакомпанії, а також тарифних нормативів авіакомпанії, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити – на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.

4. Ці правила погоджені з уповноваженим органом з питань цивільної авіації, спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень та містять стандарти та нормативи якості, відповідальності за обслуговування пасажирів не нижчі за рівень установлених вимог Правилами МІУ.

Умови договору на виконання чартерного рейсу з бізнес-метою не повинні суперечити положенням цих Правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу.

5. Правила МІУ та ці правила авіакомпанії, а також тарифні нормативи авіакомпанії з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.

6. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим правилам, авіакомпанія має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2 цього розділу.

7. Ці правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу.

 

Глава 2. Спеціальні умови перевезення

1. Якщо авіакомпанією доведено, а уповноваженим органом з питань цивільної авіації визнано, що положення цих правил практично неможливо виконати і що встановлені цими правилами загальні умови перевезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання всіх установлених цими правилами вимог.

2. Правила авіакомпанії щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ

1. Правила МІУ та ці правила є складовою частиною програми авіакомпанії із забезпечення якості під час повітряних перевезень пасажирів і багажу.

2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва стосовно повітряних перевезень пасажирів і багажу повинні відповідати програмам забезпечення якості.

 

 

IV. КВИТОК

Глава 1. Договір перевезення

1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.

2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує авіакомпанію здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 4 цієї глави.

3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повинні суперечити Монреальській конвенції, Повітряному кодексу України, Правилам МІУ та цим Правилам.

4. Особа не має права на переліт рейсом, а авіакомпанія або особа, уповноважена авіакомпанією, має право визнати квиток недійсним, якщо:

– особа пред'явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено зміни не авіакомпанією або її уповноваженим агентом з продажу;

– встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);

– особа не пред'явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;

– квиток був заявлений як утрачений;

– квиток підроблений або фальшивий;

– у квитку відсутні отиск валідатору і дата продажу;

– квиток змінений не авіакомпанією або її уповноваженим агентом;

– квиток придбаний у фізичної або юридичної особи, що не є представником або агентом авіакомпанії

5. Квитки, що визнані недійсними з вини авіакомпанії, за потреби пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від авіакомпанії, підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках авіакомпанією або особою, що представляє її інтереси, складається акт, копія якого надається пасажиру.

6. Особа, яка виявлена на борту ПС без квитка або з квитком, який авіакомпанія визнала недійсним, підлягає висадці з літака.

7. Про виявлення на борту пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.

8. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення у нього претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред'явлені на першу вимогу уповноважених посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

 

 

 

Глава 2. Утрачений або зіпсований квиток

1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром авіакомпанія за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування авіакомпанії збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнала або може зазнати авіакомпанія у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, авіакомпанія, яка видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Авіакомпанія має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката паперового бланку квитка, як на внутрішніх рейсах, так і міжнародних,  у розмірі 50 USD (або еквівалентом в іншій валюті), якщо втрата або псування не були зумовлені її недбальством (її агента). За втрату електронного квитка (маршрут-квитанції) та оформлення його копії стягнення не передбачається. У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого  перевізника.

2. Авіакомпанія має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:

    – пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;

    – пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює.

3. Дублікат авіаквитка видається тільки на невикористану частину маршруту перевезення.

 

Глава 3. Заборона передачі квитка

1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім'я якої зазначені у квитку.

2. З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави авіакомпанія має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

 

Глава 4. Строк чинності квитка

1. Строк чинності квитка включає в себе:

    – загальний строк чинності квитка;

    – строк чинності для перевезення.

2. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених правилами авіакомпанії, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повністю або частково не використаного перевезення та інших розрахунків, що встановлені правилами МІУ або авіакомпанії.

3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів авіакомпанії.

4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира та його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.

5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка авіакомпанією або уповноваженою нею на це особою дати вильоту та номера рейсу.

6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не використаний весь квиток.

7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів авіакомпанії.

8. Місце та дата видачі квитка повинні бути зазначені у всіх польотних купонах.

 

Глава 5. Продовження строку чинності квитка

1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу, продовжується, якщо авіакомпанія:

    – не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;

    – скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;

    – пропустить узгоджене місце зупинки;

    – не виконає рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;

    – своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;

   – не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування, у такому випадку в разі згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;

   – у разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на ПС, за умови пред'явлення відповідної довідки закладу охорони здоров'я.

2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення  у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, авіакомпанія може продовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу авіакомпанії, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров'я. У такому випадку авіакомпанія також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.

При застосуванні цих правил членами сім'ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом. Також авіакомпанія може розширити перелік осіб, що належать до членів сім'ї померлого пасажира.

 

Глава 6. Послідовність польотних купонів

1. Авіакопанія приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.

2. Квиток, у якому пасажиром порушено послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини авіакомпанії чи її уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).

3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто авіакомпанії, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані авіакомпанії на її запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира авіакомпанія має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.

4. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то пасажир повинен попередити про це авіакомпанію та переоформити квиток.

 

Глава 7. Клас обслуговування

1. Авіакомпанія повинна надати пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Авіакомпанія (її агент з продажу) повинна повідомити пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж "ОК"), місце бронюватиметься на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання замало часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.

4. Авіакомпанія має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування авіакомпанія зобов'язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень глави 5 розділу XVI цих правил.

 

Глава 8. Строк і умови пред'явлення квитків з метою повернення сплачених сум

1. Квиток може бути пред'явлений авіакомпанії для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:

    – до початку перевезення, або

    – протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або

    – протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.

2. Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред'явлення квитка для здійснення операції з повернення коштів, може продовжити цей строк.

3. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених авіакомпанією, які розміщуються на сайті Авіакомпанії http://www.azurair.ua/. Інформацію щодо процедури повернення сум за невикористані квитки можна отримати в касах авіакомпанії, агентів з продажу, а також у представників авіакомпанії.

4. Закінчення зазначеного у пункті 1 цієї глави строку не позбавляє пасажира права на пред'явлення авіакомпанії претензії відповідно до розділу XXVIII цих правил.

 

Глава 9. Абревіатури

1. Найменування авіакомпанії може також наводитися у квитку у вигляді коду авіакомпанії: QU.

2. Інформування пасажирів щодо повного найменування авіакомпанії, яка у квитку наведена у вигляді коду забезпечується авіакомпанією (її агентом з продажу або агентом з обслуговування) під час бронювання (реєстрації).

 

 

V. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ АБО УЗГОДЖЕННЯ МІСЦЯ ЗУПИНКИ (STOPOVER)

1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з авіакомпанією та зазначена у квитку.

2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.

3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата. Інформацію щодо розміру додаткової плати можна отримати в касах авіакомпанії, агентів з продажу, а також у представників авіакомпанії.

 

 

VI. ТАРИФИ ТА ЗБОРИ

Глава 1. Загальні положення про застосування тарифів і зборів

1. Тарифи, що використовуються – це встановлені та опубліковані авіакопанією або від імені авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами авіакомпанії) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо. Правила застосування тарифів затверджені керівником авіакомпанії, розміщені на сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/ доступними пасажирам для ознайомлення.

2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.

3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства і повинні бути опубліковані у формі, доступній користувачам.

4. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіакомпанії не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість перевезення.

5. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіакомпанії, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватись окремо з наданням документа, який підтверджує оплату цих послуг.

6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіакомпанією та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією IATA з координації тарифної політики.

7. Розрахунки на території України за послуги з  повітряних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

Глава 2. Знижки

Знижки до застосовуваних тарифів регулюються спеціальними інструкціями авіакомпанії, розробленими на підставі чинного законодавства України та нормативних документів IATA. Інформацію стосовно знижок до застосовуваних тарифів авіакомпанії можна отримати в касах авіакомпанії, агентів з продажу, а також у представників авіакомпанії.

 

Глава 3. Оплата тарифів і зборів

1. Вартість перевезення оплачується відповідно до правил валютного регулювання країни продажу.

2. Оплата перевезення може бути зроблена у готівковому або безготівковому розрахунку.

 

 

VII. БРОНЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, БАГАЖУ

Глава 1. Вимоги до бронювання

1. Бронювання місця на ПС та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов'язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на ПС.

2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця і тоннаж можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіакомпанії.

3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються авіакомпанією. Внесення до бронювання паспортних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України.

4. Інформування пасажира (його представника) про строки сплати та оформлення квитка і про зміни у розкладі здійснюється авіакомпанією або її агентом з продажу.

5. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульовано з попередженням про це пасажира.

6. У разі несплати вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, що був призначений авіакомпанією (її агентом з продажу), бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.

7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку у літак - "No-show"), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь авіакомпанію про зміни щодо своєї подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотний рейс.

 

Глава 2. Особисті дані пасажира

1. Під час бронювання пасажир повідомляє авіакомпанії чи її агенту з продажу необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення. Крім того, під час бронювання пасажир зобов'язаний надати авіакомпанії чи її агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого резервного контакту для здійснення своєчасного оповіщення та інформування пасажира. У разі відсутності належного зв'язку з пасажиром, що задокументовано авіакомпанією та підприємством зв'язку, пасажир відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування щодо змін у перевезеннях.

2. У випадку відмови пасажира від надання необхідної для бронювання інформації бронювання не здійснюється.

3. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (авіакомпанія, її агент з продажу), зобов'язана дотримуватися конфіденційності особистих даних пасажира. При цьому пасажир уповноважує авіакомпанію зберігати особисті дані про себе та надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, іншим авіакомпаніям, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в'їзду/виїзду за маршрутом перевезення, які мають дотримуватись законодавства в сфері захисту персональних даних.

4. Забороняється введення до бронювання замість контактних даних пасажира контактні дані агента з продажу.

 

Глава 3. Надання місця

1. Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту ПС, так і без такого.

2. Авіакомпанія має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт ПС з причин забезпечення безпеки і технічних причин.

3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних місць на рейсі.

4. У разі якщо пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце, а авіакомпанія не має такої можливості, то авіакомпанія або її уповноважений агент з продажу повинні запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.

5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з чинним законодавством.

6. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з чинним законодавством. На рейсах «Авіакомпанії «Азур Ейр Україна» право на першочергове та позачергове отримання місця мають інваліди I та II груп, інваліди війни, учасники бойових дій та особи, прирівнені до них, учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, Герої Радянського Союзу, Герої України та особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, народні депутати України на час виконання ними депутатських повноважень. Авіакомпанія може доповнювати перелік осіб, які мають право на першочергове та позачергове отримання місця.

7. Надання місця пасажирам на умовах непідтвердженого бронювання («STAND-BY» – «SB» та «SEAT AVAILABLE» – «SA»):

    – пасажири, що обслуговуються на умовах непідтвердженого бронювання, у випадку наявності вільних місць реєструються в аеропорту і приймаються до перевезення після реєстрації пасажирів, що мають квитки на даний рейс із підтвердженим бронюванням;

    – при відсутності вільних місць пасажири з умовами перевезення «SB» та «SA» приймаються до перевезення тільки у випадку неявки на реєстрацію пасажирів, що мають квитки на даний рейс з підтвердженим бронюванням.

 

Глава 4. Повторне підтвердження бронювання

1. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Пасажир повинен бути поінформований щодо необхідності підтвердження зворотного вильоту.

2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

3. Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.

4. Авіакомпанія повинна повідомити пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження. Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії щодо повторного підтвердження бронювання дає право авіакомпанії анулювати непідтверджене бронювання не раніше ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

 

 

VIII. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

Загальні положення

У разі відмови пасажира від обслуговування повністю або від частини обслуговування на борту ПС, або в аеропорту, йому не може бути виплачена вартість надання послуг і не відшкодовуються витрати, понесені внаслідок такої відмови.

 

Глава 1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

1. Обслуговування пасажирів в аеропорту здійснюється уповноваженими авіакомпанією агентами з обслуговування.

2. Авіакомпанія не несе відповідальність за шкоду або збитки будь-якого характеру, яких зазнав пасажир у результаті наданя йому обслуговування або у зв’язку з неможливістю скористатися таким обслуговуванням з вини третіх осіб, які не мають відношення до авіакомпанії.

3. Агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

    – часу відправлення та прибуття ПС;

    – місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;

    – затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;

    – способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;

    – правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і багажу;

    – загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно до застосованих законів;

    – місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;

    – місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.

4. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні виконуватися українською мовою. У міжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.

5. В аеропорту агент з обслуговування забезпечує:

    – реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;

    – наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки ПС та організовує посадку пасажирів у ПС і завантаження їх багажу;

    – організацію висадки пасажирів з ПС та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу.

6. Час проведення реєстрації квитків (початок, закінчення) встановлюється авіакомпанією. Рекомендований час початку та закінчення реєстрації зазначений у пункті 3 розділу X цих правил.

7. Час закінчення посадки пасажирів у ПС – 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.

8. Час початку та закінчення реєстрації і посадки у літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.

9. Пасажири бізнес-класу повинні обслуговуватись на окремій стійці реєстрації (при відсутності такої можливості реєстрація здійснюється у першу чергу), їм надаються запрошення до бізнес-зали очікування (за наявності); доставка зазначених пасажирів до/з борту ПС здійснюється на окремому автобусі.

 

Глава 2. Обслуговування пасажирів на борту ПС

1. Авіакомпанія надає пасажирам на борту ПС комплекс послуг залежно від типу та облаштування ПС, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку.  Про обсяг послуг і порядок їх надання можна безпосередньо дізнатись в авіакомпанії, представництві авіакомпанії або уповноваженого нею агента з продажу.

2. Авіакомпанія має забезпечити:

   – обладнанням пасажирського салону ПС технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив'язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок тощо);

   – підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону ПС;

   – справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;

   – наявність місць для пасажирів з дітьми та місць з можливістю встановлювати люльки для немовлят;

   – можливість розміщення хворих на ношах та інвалідів;

   – надання послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.

3. Авіакомпанія на борту ПС повинна мати підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до чинних норм та правил цивільної авіації України.

4. На борту ПС авіакомпанія повинна забезпечити надання таких безкоштовних послуг:

   – допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з ПС (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);

   – інформаційно-довідкове обслуговування своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту ПС, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні ПС індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місцезнаходження основних та запасних виходів, умов покидання ПС в аварійних ситуаціях;

   – індивідуальне обслуговування;

   – перша долікарська допомога;

   – надання прохолоднох напоїв;

   – забезпечення пасажирів м'яким інвентарем та засобами обслуговування в польоті;

   – надання пасажирам періодичних видань (газети, журнали, рекламна продукція);

   – трансляція музичних програм (за наявності відповідного обладнання в залежності від типу ПС).

5. Обслуговування пасажирів на борту ПС здійснюється у таких класах:

   – бізнес;

   – преміям або комфорт (покращений економічний);

   – економічному класі.

6. Надання прохолодних напоїв є обов'язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування – 150 мл на годину польоту. У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.

Пасажирам заборонено вживати на борту ПС алкогольні напої, якщо їх не подав персонал авіакомпанії.

7. Харчування надається на борту ПС відповідно до норм, установлених технологічними картами, які складаються при виконанні кожного рейсу авіакомпанії. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам ПС, якщо зазначена умова встановлена технологічними картами авіакомпанії чи замовником рейсу і пасажир поінформований про умови обслуговування на борту ПС до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакета на комплексне туристичне обслуговування.

8. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті. Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються внутрішніми документами авіакомпанії. Авіакомпанія інформує пасажирів про додаткові послуги під час бронювання, придбання квитка та шляхом розміщення інформації на веб-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/ або можна дізнатися в  представництві авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.

9. Якщо бортове харчування та інші додаткові послуги не передбачені та не включені у вартість тарифу, авіакомпанія має право стягувати плату за бортове харчування, напої та інші додаткові послуги за умови завчасного інформування пасажира.

10. Спеціальні види харчування (дитяче, вегетаріанське, релігійне, дієтичне або з морепродуктів) на борту ПС надаються тільки за умови їх завчасного замовлення (не пізніше ніж за 24 години до вильоту).

11. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіакомпанія зобов'язана мати на борту ПС аптечки першої допомоги у такій кількості:

   – кількість пасажирських крісел від 0 до 99 - 1 одиниця;

   – кількість пасажирських крісел від 100 до 199 - 2 одиниці;

   – кількість пасажирських крісел від 200 до 299 - 3 одиниці;

   – кількість пасажирських крісел від 300 та більше - 4 одиниці.

12. Авіакмпанія забезпечує наявність колясок для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на борту ПС.

13. Перед кожним рейсом авіакомпанія забезпечує:

   – чистоту в пасажирському салоні ПС, наявність підголівників на кріслах;

   – справність та укомплектованість стаціонарним та знімним обладнанням, засобами обслуговування та м'яким інвентарем;

   – наявність прохолодних напоїв, а для рейсів, де передбачене харчування харчуванням за нормами, установленими технологічними картами авіакомпанії;

   – обігрів/охолодження пасажирського салону.

14. Авіакомпанія протягом всього польоту забезпечує:

   – подачу холодної та гарячої води в буфет-кухню та туалети;

   – відповідність тиску в пасажирському салоні та швидкості його зміни встановленим нормам;

   – температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 і не вище ніж 25 градусів за Цельсієм;

   – чистоту і порядок в пасажирському салоні;

   – постійний контроль за виконанням пасажирами правил поведінки на борту ПС.

 

Глава 3. Вимоги до якості послуг, що надаються пасажирам на борту ПС, залежно від класу обслуговування

1. Обслуговування пасажирів у салоні бізнес-класу здійснюється в окремому салоні, що розташовується у носовій частині ПС. Салон обладнується універсальними кріслами-трансформерами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм). Салон повинен бути оснащений бортовою системою розваг або пасажирам повинен надаватись індивідуальний сенсорний телевізор.

Компоновка салону бізнес-класу, його розташування залежить від типу ПС, що експлуатується. Кількість місць в салоні бізнес-класу залежить від компоновки конкретного ПС.

2. Преміум-клас (комфорт-клас) це клас підвищеної комфортності, стандарти обслуговування в якому (харчування та норми перевезення багажу) мають відповідати стандартам обслуговування бізнес-класу. Розташовується салон у передній частині ПС за салоном бізнес-класу, якщо такий є.

Салон преміум-класу (комфорт-класу) обладнується кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм).

3. Салон преміум-класу (комфорт-класу) відділяється від салону бізнес-класу та салону економічного класу переділом (жорстким або м'яким).

4. Пасажирам бізнес- та преміум-класів (комфорт-класу) спеціально підготовленими бортпровідниками надається однакове обслуговування, а саме:

індивідуальний набір журналів та газет;

ковдра, подушка (незалежно від тривалості польоту);

окремий туалет, в залежності від технічних можливостей ПС, що експлуатується;

тепла волога серветка для рук перед прийомом харчування;

посилений асортимент харчування з можливістю вибору пасажиром харчування з декількох його видів;

алкогольні та прохолодні напої в асортименті.

5. Салон економічного класу розташовується за салоном бізнес-класу або за салоном преміум-класу (комфорт-класу). Розміщення пасажирів здійснюється в пасажирському салоні зі стандартними кріслами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 73,66 см (29 дюймів).

6. Надання послуг із забезпечення пасажирів харчуванням повинно здійснюватись з суворим дотриманням строків реалізації продуктів.

7. Надання пасажирам прохолодних напоїв повинно здійснюватись за 20 хвилин до та через 25 хвилин після закінчення надання послуг з харчування.

 

8. Основний раціон (гаряче харчування) повинно пропонуватись пасажирам через 1 1,5 години після зльоту ПС.

9. Температура закусок, блюд та напоїв, що пропонуються на борту ПС, повинна бути:

   – гарячі блюда – +65/70 градусів за Цельсієм;

   – гарячі напої – +75 градусів за Цельсієм;

   – холодні блюда – +10/14 градусів за Цельсієм;

   – закуски – +10/14 градусів за Цельсієм;

   – прохолодні напої – +10/14 градусів за Цельсієм.

10. Музичні програми призначені для заповнення пауз між текстами обов'язкової інформації та створення приємного звукового фону в салонах ПС. Трансляція музичних програм припиняється у нічний час, за винятком використання систем індивідуального прослуховування, через 1520 хвилин після прийому їжі (коли пасажири відпочивають) та на прохання пасажирів (при поганому самопочутті та з інших причин).

11. Авіакомпанія на борту ПС надає наступні послуги, які відповідно до пункту 11 глави 3 розділу VIIІ Правил МІУ належать до рекомендованих:

   – надання пасажирам бортового харчування;

   – демонстрація кіно-, відео- або діафільмів;

   – бронювання квитків.

12. Усі види рекомендованих (додаткових) послуг повинні надаватися без шкоди для безпеки польотів та виконання обов'язкових послуг.

 

Глава 4. Вимоги з техніки безпеки на борту ПС

1. ПС повинно бути забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.

2. Забороняється приймати на борт ПС тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.

3. Максимальна кількість осіб на борту ПС не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив'язними ременями.

4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов'язані застебнути прив'язні ремені, бортпровідники проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослого пасажира, який повинен міцно тримати їх руками.

5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:

   – своєчасно і правильно інформувати пасажирів щодо місць розміщення аварійного обладнання і правил його використання;

   – ознайомити пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;

   – ретельно оглянути всі пасажирські приміщення ПС з метою виявлення сторонніх речей;

   – під час прийому та розміщення пасажирів в ПС ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей в проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;

   – під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб пасажири знаходились в кріслах із застебнутими ременями безпеки;

   – в екстремальних ситуаціях зберігати самовладання, упевненість в своїх діях і в собі; дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;

   – перед посадкою пасажирів до ПС та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;

   – перед злетом та посадкою ПС перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;

   – не допускати ходіння пасажирів по салону під час набору висоти та зниження ПС.

6. Люльки для грудних дітей повинні установлюватися не раніше ніж через 1015 хвилин після злету та убиратися не пізніше ніж за 20 хвилин до посадки ПС.

7. Авіакомпанія забезпечує безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання, м'якого інвентарю та засобів обслуговування.

 

IX. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ

Глава 1. Перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів

1. Пасажир зобов'язаний самостійно до здійснення подорожі визначитися з можливістю використовувати ПС виходячи зі стану свого здоров'я. Авіакомпанія повинна надати важливу інформацію про рейс у прийнятних форматах.

2. Авіакомпанія не відповідає за погіршення стану здоров'я пасажира або інші наслідки, які можуть статися з пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслідок віку пасажира, його психічного або фізичного стану.

3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіакомпанії занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред'явлення відповідної довідки закладу охорони здоров'я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.

4. Перевезення тяжкохворих і хворих на ношах може здійснюватися тільки у супроводі особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим під час польоту. Перевезення хворих на ношах здійснюється з наданням їм місця (місць) на ПС з оплатою за тарифом, який встановлюється авіакомпанією. Більш докладну інформацію щодо послуг та тарифів пасажир може отримати, звернувшись за телефонами, що розміщені на інтернет-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/ або можна дізнатися в  представництві авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.

5. У тих випадках, коли хворий не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість його перевезення визначається заздалегідь за узгодженням між авіакомпанією та особою, яка супроводжує хворого.

6. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні хворого на ношах у разі відсутності на ПС умов, які необхідні для перевезення такого хворого.

7. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого повинен направлятися авіакомпанії:

для хворого, який перевозиться на ношах, не пізніше ніж за 72 години до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов'язана надати відповідь не пізніше ніж за 36 годин;

для інших хворих з обмеженими фізичними можливостями не пізніше ніж за 48 годин до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов'язана надати відповідь не пізніше ніж за 24 години та сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також аеропорти відправлення, призначення та транзиту. Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту, питання щодо можливості перевезення вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, що розміщені на сайті авіакомпанії.

8. Незрячих та глухих пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для собаки, неподалік від запасного виходу. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.

9. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями розташовуються неподалік від запасного виходу і таким чином, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з ПС. Авіакомпанія забезпечує надання допомоги таким пасажирам в пересуванні до туалету за необхідності.

10. Керівництво аеропортів повинно вживати заходів для того, щоб інваліди та особи з обмеженими фізичними можливостями мали змогу:

повідомляти про своє прибуття в аеропорт та звертатися за допомогою у визначених пунктах у межах та поза межами будівель термінала аеропорту;

пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;

здавати та реєструвати багаж; 

пересуватися від стійки реєстрації до літака з проходженням еміграційних, митних та інших процедур; 

сідати на борт літака за допомогою ліфтів, інвалідних колясок або іншої необхідної підтримки; 

пересуватися від дверей літака до свого місця;

зберігати та діставати багаж у салоні літака; 

пересуватися від свого місця до дверей літака;

висаджуватися за допомогою ліфтів, інвалідних колясок або іншої необхідної підтримки;

пересуватися від літака до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням імміграційних та митних процедур;

пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;

пересуватися до стикувального рейсу в разі трансферу з отриманням допомоги в повітрі та на землі, а також за потреби у межах та між терміналами аеропорту;

пересуватися в разі потреби до туалету;

отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;

здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.

11. Якщо інваліду або особі з обмеженими фізичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такій особі на її прохання має бути дозволено надавати необхідну допомогу в аеропорту та під час посадки та висадки з ПС. Авіакомпанія має забезпечити (за можливості) надання такій особі місця сидіння біля інваліда або особи з обмеженими фізичними можливостями.

12. Авіакомпанія має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобів на інваліда або особу з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі електричних інвалідних колясок (за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту ПС та згідно з законодавством про небезпечні вантажі).

 

 

 

Глава 2. Перевезення дітей та вагітних жінок

1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant - INF) до 2 років та діти (children - CHD) віком від 2 до 12 років.

2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років на окремому місці.

3. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 4 - 8 цієї глави.

4. За категорією «дитина, що перевозиться без супроводу» авіакомпанією оформлюються діти віком від 5 до 14 років при внутрішньому перевезенні та діти віком від 5 до 16 років при міжнародному перевезенні за умов:

їх супроводжують в аеропорт відправлення батьки (законні представники) або уповноважені ними особи, які залишаються з дитиною до вильоту ПС;

їх зустрічають в аеропорту призначення батьки (законні представники);

батьки (законні представники) сплатили збір за супровід дитини на всіх ділянках маршруту під час придбання квитка.

Діти у віці до 5 років без супроводу дорослих пасажирів на рейсах авіакомпанії не перевозяться.

5. Діти, що подорожують без супроводу, приймаються до перевезення авіакомпанією після заповнення батьками або опікунами заяви на перевезення несупроводжуваної дитини (дітей) і нотаріально засвідченого дозволу обох батьків (опікунів) на перевезення несупроводжуваної дитини та оплати послуги, яка складає на рейсах у межах України 15 доларів США, на рейсах у межах СНД 50 доларів США, на міжнародних рейсах до інших країн 80 доларів США. Оплата послуг здійснюється за кожний польотний сегмент, де рейс виконує ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» та оформлюється окремою квітанцією різних зборів (МСО).

6. Несупроводжувані діти допускаються до перевезення при наявності попереднього бронювання зі статусом «ОК» та за згодою авіакомпанії. Запит на таке перевезення повинен буди направлений та підтверджений авіакомпанією не менш ніж за 4 дні до вильоту При бронюванні обирається прямий маршрут, по можливості, політ повинен здійснюватися в денний час.

Несупроводжувані діти не приймаються до перевезень, які здійснюються декількома послідовними авіакомпаніями. На трансферні рейси авіакомпанії несупроводжувані діти приймаються у виняткових випадках. При цьому вони повинні мати підтверджене бронювання з пункту трансферу та трансфер не повинен бути пов'язаний з переїздом в інший аеровокзал або аеропорт.

7. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного в перевізному документі. Дата народження дитини/контактні телефони осіб, які проводжають і зустрічають дитину, повинні бути внесені в PNR форматом SSR під час  бронювання.

8. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця. При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці, з оплатою такого перевезення за тарифом, встановленим авіакомпанією для перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Інформацію про тарифи на перевезення можна отримати, звернувшись за телефонами, що розміщені на інтернет-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/. Немовля (дитина до 2 років), для якого було оплачено окреме місце, повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для використання його на повітряному транспорті. У разі відсутності у пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов авіакомпанія має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.

9. Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення повітряним транспортом за умови, що строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності – 32 тижнів.

10. Пасажирам з дітьми у віці до 2 років надаються місця обладнані додатковою кисневою маскою.

11. Авіакомпанія не приймає до перевезення породіль та новонароджених дітей у перші 7 днів після пологів та народження дитини.

 

Глава 3. Перевезення депортованих та недопущених у країну пасажирів

1. Авіакомпанія не відповідає за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в'їзд у країну.

2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів повернутися в пункт відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту, а також сплатити відповідну вартість перевезення у зворотному напрямку.

3. Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення будь-які кошти з раніше сплачених йому пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в його розпорядженні, або з будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

4. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію таких осіб до країни, в яку здійснюється депортація.

5. Авіакомпанії до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на ПС осіб, що перебувають під вартою (конвойованих), у польотних документах потрібно зробити відповідні записи.

6. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні депортованих осіб відповідно до пункту 1 розділу XI цих правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи або є підстави вважати, що депортовані особи можуть становити загрозу безпеці життя і здоров'я інших пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту.

7. Забороняється відмовляти в перевезенні потенційно небезпечних пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації ПС тощо.

8. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону ПС. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії пасажирів.

9. Доставка та посадка на борт ПС цих категорій пасажирів здійснюються до загальної посадки пасажирів, висадка з борту здійснюється в останню чергу, після висадки інших пасажирів рейсу.

10. Заборонено обслуговування цих категорій пасажирів алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборів і гарячого харчування.

11. Місця цим категоріям пасажирів надаються тільки у хвостовій частині пасажирського салону ПС. По можливості потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від інших пасажирів одним або кількома рядами вільних крісел.

12. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення згідно з рішенням авіакомпанії.

13. Депортовані особи приймаються авіакомпанією тільки до прямого повітряного перевезення за умови, якщо:

відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію (відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав авіакомпанії на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих і перелік посадових осіб, які супроводжують цих депортованих осіб);

є всі необхідні документи для прийняття до перевезення таких осіб.

14. Депортовані особи приймаються до трансферного повітряного перевезення за умови, що:

бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках трансферного маршруту;

трансфер не пов'язаний з переходом/переїздом депортованих осіб до іншого термінала або аеропорту;

трансфер не пов'язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховувати час для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс.

15. Роз'єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.

16. Особи, що перебувають під вартою, приймаються до перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (уповноважених осіб відповідного державного органу).

 

 

X. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ

 

1. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу агент з обслуговування відповідно до договору перевезення забезпечує проведення реєстрації пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS).

2. Пасажир допускається до перевезення за наявності квитка, оформленого відповідним чином та документа, що посвідчує особу пасажира.

3. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси авіакомпанії в аеропорту починається не пізніше ніж за 2 години до часу відправлення міжнародного рейсу та не пізніше ніж за 1,5 годин до часу відправлення внутрішнього рейсу за розкладом. Закінчується реєстрація пасажирів за 40 хвилин до часу відправлення міжнародних рейсів та за 30 хвилин до часу відправлення внутрішніх рейсів авіакомпанії за розкладом. Реєстрація на інтернет-сайті авіакомпанії не здійснюється.

4. Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відправлення, пасажир повинен прибути до місця проведення авіакомпанією реєстрації і пропускного пункту з необхідними для подорожі документами не пізніше ніж у час, визначений авіакомпанією (її агентом з продажу) відповідно до пункту 3 цього розділу. Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення реєстрації або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то авіакомпанія матиме право анулювати бронювання, відмовити в подальшому перевезенні і не зобов'язана затримувати рейс.

5. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та документа, що посвідчує особу пасажира, а саме: для громадян України паспорт громадянина України (для виїзду за кордон та повернення до України паспорт громадянина України для виїзду за кордон), проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу; для іноземця та особи без громадянства, які перебувають в Україні, паспортний документ іноземця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання.

6. Авіакомпанія зобов’язана здійснювати перевірку документів та у разі відсутності відповідним чином оформлених для в’їзду (транзиту) віз або документів, необхідних для подорожі, відстороняти особу від польоту. У такому випадку відмова від польоту вважатиметься добровільною.

7. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище та ім'я, код IATA або код ICAO ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», номер рейсу, дата та час відправлення, час закінчення посадки у ПС, номер виходу на посадку і номер посадкового місця (за наявності) на борту ПС.

8. Час закінчення посадки у ПС залежить від обставин відправлення рейсу і встановлюється авіакомпанією, про що пасажири інформуються безпосередньо в аеропорту відправлення. Незважаючи на спосіб забезпечення посадки пасажирів у ПС (транспортування автобусом, телескопічним трапом або рукавом тощо) та місцезнаходження стоянки ПС, час закінчення посадки пасажирів у ПС не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу відправлення рейсу. У разі запізнення пасажира на посадку в ПС авіакомпанія має право не приймати такого пасажира до перевезення і не зобов'язана затримувати рейс. У разі запізнення пасажира або неприбуття на посадку в ПС вважається, що пасажир відмовився від польоту, крім випадків, якщо це сталося з вини авіакомпанії або суб'єкта наземного обслуговування.

9. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу пасажир зобов'язаний пред'явити для зважування весь багаж, який передбачається для перевезення, крім речей, зазначених у пункті 3 глави 2 розділу XІІ цих правил.

10. Авіакомпанія або її агент з обслуговування зобов'язані зазначити у багажній квитанції квитка кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати на зареєстрований багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бирки. За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді, відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді.

11. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера. На речі, що перебуватимуть під час польоту разом з пасажиром у салоні ПС і які дозволені до перевезення відповідно до розділу ХІІ цих Правил, прикріпляється спеціальна бирка без номера.

12. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на авіакомпанію.

13. За перевезення багажу, що перевищує встановлену в пункті 2 глави 2 розділу ХІІ цих правил авіакомпанією норму безкоштовного провезення, стягується плата, передбачена тарифом за перевезення наднормового багажу, про розмір якої, на запит пасажира, має бути поінформований під час бронювання квитка.

Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних зборів.

 

 

XI. ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

 

1. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту ПС, якщо така дія необхідна:

у зв'язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту;

на вимогу відповідних державних органів України.

2. Для забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту ПС виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:

психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що пасажир потребує спеціальної допомоги від авіакомпанії, яка не була замовлена або яку авіакомпанія не може надати за певних обставин, спричинить дискомфорт іншим пасажирам, призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів чи власності пасажирів і авіакомпанії;

пасажир не виконав вказівок авіакомпанії, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення інших пасажирів, у зв'язку з чим авіакомпанія не може виконати зобов'язання перед пасажирами, які перебувають на борту ПС;

пасажир поводиться таким чином, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку з використанням погроз стосовно інших пасажирів, працівників авіакомпанії та екіпажу ПС;

пасажир відмовився пройти перевірку, яка здійснюється працівниками служби безпеки авіакомпанії, аеропорту чи відповідних державних органів;

пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи ПС;

пасажиром не були сплачені відповідний тариф або збори, які повинні бути сплачені;

пасажир не пред'явив для перевірки необхідні для подорожі документи;

пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;

пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші ідентифікаційні документи, що посвідчують особу;

пасажир раніше вже вчинив одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;

квиток, пред'явлений пасажиром, не дійсний для перевезення (у такому випадку  авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

квиток придбаний в особи, яка не є авіакомпанією чи її агентом ( у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

квиток було оголошено втраченим, украденим, недійсним, має підроблення або з інших причин викликає підозру (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

квиток має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім авіакомпанії (її агента з продажу), або було зіпсовано (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка);

квиток має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами авіакомпанії, тарифом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і повернути його вартість відповідно до пункту 3 глави 2 розділу ХIX цих правил); особа, яка пред'явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену в  квитку (у такому разі авіакомпанія має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

У всіх випадках вилучення квитка авіакомпанія складає відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у авіакомпанії.

3. У випадку, якщо пасажиру було відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 2 цього розділу, авіакомпанія має право повідомити пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який час після дати такого повідомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах.

4. Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 1 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктами 1 і 2 глави 2 розділу XIХ цих правил.

5. Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 3 глави 2 розділу XIХ цих правил.

6. У разі необґрунтованої затримки пасажира, пов'язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, авіакомпанія повинна забезпечити його відправлення наступним рейсом. Якщо пасажир відмовився від польоту через зволікання з процедурою такого контролю, авіакомпанія зобов'язана на вимогу пасажира повністю відшкодувати вартість квитка або невикористаної його частини.

 

 

XII. БАГАЖ

 

Глава 1. Вимоги до багажу

1. Багаж пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації.

2. Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).

3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 23 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна перевищувати 158 см. За попереднім погодженням з авіакомпанією до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою. Багаж, що не відповідає зазначеним вимогам, має оформлятися пасажиром для перевезення як вантаж.

4. Інформація щодо максимальної кількості та ваги багажу, що приймається авіакомпанією для транспортування без доплати, зазначено у пункті 2 глави 2 розділу ХІІ цих правил та у договорі перевезення, що надається пасажиру.

5. Авіакомпанія зобов'язана вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому ПС, на якому перевозиться пасажир, і особливо якщо згідно з чинними законами вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу. У разі перевезення зареєстрованого багажу на іншому ПС авіакомпанія зобов'язана вжити заходів, щоб доставити багаж пасажиру до місця призначення у найкоротший строк або за погодженням з пасажиром компенсувати транспортні витрати пасажира, пов’язані з отриманням такого багажу.

6. Реєстрація багажу здійснюється відповідно до вагової концепції (baggage weight concept), тобто комбінацією характеристик ваги та розміру.

7. Після прийняття авіакомпанією багажу до перевезення цей багаж переходить під відповідальність авіакомпанії, що підтверджується виданим пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до перевезення.

8. З часу передачі багажу під відповідальність авіакомпанії до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.

9. При відсутності інформації у багажній ідентифікаційній бирці або у квитку про вагу зареєстрованого багажу вважається, що повна вага зареєстрованого багажу не перевищує норми безкоштовного провозу, визначеної пунктом 2 глави 2 розділу ХІІ цих правил.

 

Глава 2. Норми безкоштовного перевезення багажу

  1. Пасажир має право на провезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм, встановлених авіакомпанією.

2. Для всіх пасажирів ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», за винятком дітей у віці до двох років, за перевезення яких оплачується 10% вартості квитка для дорослих, встановлені наступні норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу: економічний клас  – 20 кг, з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу (до 5 кг);

преміям або комфорт (покращений економічний) – 30 кг, з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу (до 5 кг);

бізнес-клас – 30 кг, з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більш ніж 158 см,  не включаючи ручну поклажу (до 5 кг);

службові пасажири – норма безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу залежить від класу обслуговування, в якому подорожує пасажир;

для дітей у віці до двох років, які перевезяться без надання окремого місця, норма безкоштовного перевезення багажу становить 10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів) за ваговою концепцією. Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що і для дорослих.

3. Пасажир має право перевезти безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу предмети, які він тримає при собі і не поклав до багажу, зокрема дамська і чоловіча сумки, папка для паперу, пальто або плащ, жакет, парасолька або палиця, друковані видання для читання під час польоту, харчування для дитини, що необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (за наявності малюка віком до 1 року), прогулянковий дитячий візок, складена інвалідна коляска та/або милиці. Загальна вага предметів, за винятком інвалідної коляски, не повинна перевищувати 5 кг.

4. Авіакомпанія має право розширити перелік та загальну вагу предметів, які перевозяться безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу.

5. Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:

речі пасажирів незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним у пункті 2 цієї глави;

речі пасажира, які не покладені у валізи, сумки, короби, незалежно від їх найменування та призначення вагою одного місця понад 23 кг;

телевізори, магнітофони, радіоприймачі вагою одного місця понад 10 кг;

квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;

кореспонденцію, яка супроводжується фельд'єгерями;

тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує сліпого.

6. Авіакомпанія має право розширити перелік речей, на які не поширюються норми безкоштовного провезення багажу. До предметів, на які не поширюється норма безкоштовного перевезення багажу, належать предмети, не вкладені у валізи, саквояжі, коробки і т.п., розміри яких у сумі трьох вимірів перевищує 158 см, такі як:

спортивний інвентар;

велосипеди, окрім дитячих трехколісних;

музичні інструменти.

7. Норми безкоштовного перевезення багажу на чартерних рейсах встановлюються договором фрахтування, однак за ваговою концепцією становить не меньш ніж 15 кг, але не більше ніж 23 кг з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більш ніж 158 см.

8. При необхідності використання додаткового крісла для перевезення багажу в пасажирському салоні ПС оформлюється окремим пасажирським квитком за тарифом відповідно до класу бронювання або одним квитком за тарифом що дорівнює сумі тарифів за кожне заброньоване  місце. Дізнатись про розмір зазначених тарифів можливо у агента авіакомпанії з продажу.

9. При використанні додатково крісла для перевезення багажу в пасажирському салоні, вага багажу не повина перевищувати 84 кг.

 

Глава 3. Заявлена цінність багажу

1. Пасажир має право заявити цінність свого зареєстрованого багажу.

2. Цінність зареєстрованого багажу заявляється для кожного місця багажу окремо. У разі заявлення цінності багажу пасажир повинен сплатити встановлений авіакомпанією тариф, про розмір якого можливо дізнатись у агента авіакомпанії з продажу.

3. Для підтвердження оплати перевезення багажу із заявленою цінністю авіакомпанія або уповноважений агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими пасажир заявив перевезення із заявленою цінністю.

4. Умови прийняття до перевезення багажу із заявленою цінністю та вартість такої послуги встановлюються авіакомпанією. Більш детальну інформацію пасажир може отримати у представника авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.

 У разі втрати такого багажу відповідальність авіакомпанії обмежується його заявленою цінністю, крім випадків, коли авіакомпанія доведе, що сума, яку вимагає пасажир, перевищує дійсну зацікавленість пасажира в доставці багажу.

5. Авіакомпанія не надає пасажирам послуг з оцінки багажу.

 

Глава 4. Групове перевезення багажу

1. Пасажири, які подорожують групою, за їх бажанням, мають право, а авіакомпанія зобов'язана застосувати до цих пасажирів суму норм безкоштовного провезення багажу. Групова норма безкоштовного провезення застосовується також до пасажирів – членів однієї родини.

2. Об'єднання стосується тільки норм безкоштовного провезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об'єднання багажу групи пасажирів стосується тільки об'єднаної вагової норми безкоштовного перевезення багажу кожного пасажира. Груповий багаж може оформлятися на одну уповноважену всіма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирів. При цьому в перевізних документах кожного пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.

 

Глава 5. Вимоги до упаковки багажу

1. Кожне місце багажу повинно мати справну упаковку, яка б забезпечувала його схоронність під час перевезення та обробки і унеможливлювала заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, ПС, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також унеможливлювала вільний/випадковий доступ до вмісту багажу сторонніх осіб.

Багаж, що не відповідає умовам цього пункту, до перевезення не приймається.

Справність та належність упаковки багажу визначаються авіакомпанією.

2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, ПС, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіакомпанії. При цьому про наявність та вид пошкодження багажу має бути зазначено в багажній квитанції (бирці) авіакомпанією або її агентом з обслуговування, що має бути підтверджено самим пасажиром.

3. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира додатково запакувати багаж.

 

Глава 6. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу

1. Речі, які не слід включати до багажу:

товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров'я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіакомпанії або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (ICAO, Doc 9284-AN/905, як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських ПС;

товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;

товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;

живих тварин та птахів, крім випадків, зазначених в главі 2 розділу XIII цих правил.

2. Речі, що можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж або як вантаж за попередньою згодою авіакомпанії: вогнепальна зброя, амуніція і зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна зброя, ріжучі та колючі предмети.

Такі речі мають бути перевірені уповноваженими компетентними особами, належним чином упаковані та мають перевозитися з оформленням відповідних документів, що засвідчують право на їх вивезення/ввезення та транзит до країни прямування. Забезпечення неналежного виконання зазначеної процедури покладається на пасажира.

Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів ПС цивільної авіації, визначаються авіаційними правилами України.

3. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" (ICAO, Doc 9284-AN/905) та у кількості, дозволеній відповідними контролюючими органами.

4. Авіакомпанія не рекомендує пасажиру включати в зареєстрований багаж наступні речі: ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото- та відеотехніку, вироби з дорогоцінних металів і срібла, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу.

5. За невиконання пасажиром рекомендації, зазначенної в пункті 4 цієї глави, авіакопанія не несе відповідальності за їхню цілісність та схоронність

 

Глава 7. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу

1. Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.

2. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні та подальшому перевезенні як багажу речей, що визначені в пунктах 1, 2 і 4 глави 6 цього розділу, після того, як дійде висновку на підставі відповідних документів, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети. Авіакомпанія не зобов'язана відповідати за товари чи предмети, які вона відмовилася приймати до перевезення як багаж.

3. Авіакомпанія може, на бажання пасажира, перевезти речі, що визначені в пунктах 1, 2 і 4 глави 6 цього розділу як несупроводжуваний багаж (вантаж), з урахуванням вимог глави 11 цього розділу.

4. Зареєстрований багаж пасажира, який не явився на посадку у ПС, підлягає обов'язковому вивантаженню з ПС.

 

Глава 8. Право на огляд

1. З метою забезпечення безпеки польоту і відстеження речей визначених в пунктах 1, 2 і 4 глави 6 цього розділу, авіакомпанія має право вимагати від пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюється службами авіаційної безпеки авіакомпанії, аеропорту і надати багаж для огляду, а також має право оглянути чи організувати огляд багажу за відсутності пасажира. Якщо пасажир не бажає виконати таку вимогу, авіакомпанія може відмовити в перевезенні пасажира (багажу).

2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу у разі виявлення під час рентгенівського або іншого сканування предметів, заборонених для перевезення, за винятком випадків недбалості авіакомпанії.

 

Глава 9. Надлишок багажу

1. Наднормовий багаж, негабаритний багаж та багаж вагою понад 23 кг (на одному місці) приймається до перевезення тільки за згодою авіакомпанії і за наявності на ПС вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення такого багажу вже було попередньо погоджене з авіакомпанією та оплачене.

2. Перевезення багажу понад норму безкоштовного перевезення, зазначену у пункті 2 глави 2 розділу ХІІ цих правил, має бути оплачене пасажиром. Інформацію щодо такої оплати пасажиру повинна надати авіакомпанія (її агент з продажу та/або агент з обслуговування) під час реєстрації (бронювання).

 

Глава 10. Оплата перевезення багажу понад норму безкоштовного перевезення

1. Перевезення багажу в кількості, яка перевищує норму безкоштовного перевезення, має бути оплачене пасажиром за встановленим авіакомпанією тарифом для сплати за наднормовий багаж, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та дати вильоту згідно з квитком. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою авіакомпанії - під час оформлення квитка або в аеропорту до реєстрації.

2. Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається пасажиру.

Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після відповідної доплати.

3. У разі перевантаження ПС чи за відсутності вільного тоннажу авіакомпанія, повідомивши про це пасажира, має право відправити багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншої авіакомпанії. Авіакомпанія самостійно визначає багаж, який буде перевезено наступним рейсом.

4. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні багажу через несплату пасажиром установлених авіакомпанією тарифів і зборів.

 

Глава 11. Несупроводжуваний багаж

1. За бажанням пасажира і за згодою авіакомпанії багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.

2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного оформлення багажу самим пасажиром.

3. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з Правилами повітряних перевезень вантажів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня.2006 р. № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня.2006 р. за №705/12579. Несупроводжуваний багаж оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими авіакомпанією, з якими можно ознайомитися у агента з продажу вантажних перевезень авіакомпанії.

 

Глава 12. Ручна поклажа

1. Як ручна поклажа приймаються речі, що мають вагу та габарити, передбачені пунктом 4 цієї глави, які дозволяють безпечно розмістити їх у салоні ПС на багажних полицях або під сидінням крісла. Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону ПС.

2. Речі, які не відповідають установленим авіакомпанією вимогам щодо розміру та ваги ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні ПС, вважатимуться і оброблятимуться як зареєстрований багаж.

3. Ручна поклажа не повинна містити колючих та ріжучих предметів: ножів, ножиць, голок, спиць та інших гострих і ріжучих предметів. Також забороняється заносити до ПС в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об'єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира.

Предмети і речовини, заборонені до перевезення у пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.

4. Вага ручної поклажі для пасажирів всіх класів обслуговування становить 5 кг. Максимальні розміри ручной поклажі мають становити 55х40х20 см. Ручна поклажа повинна становити одне місце.

5. За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає пасажир.

 

 

XIII. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ БАГАЖУ

Глава 1. Перевезення багажу в салоні ПС

1. За згодою авіакомпанії в салоні ПС може перевозитися багаж (речі) пасажира, що потребує особливих застережних заходів під час перевезення або особливих умов обробки (ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються і швидко псуються, кінофотокамери, теле-, радіо-, відеотехніка, зразки апаратури, музичні інструменти, електронні та оптичні прилади тощо).

2. Речі, які пасажир вважає не придатними для перевезення у вантажному відсіку ПС, приймаються до перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з авіакомпанією. Перевезення таких речей оплачується пасажиром згідно з правилами авіакомпанії за встановленими тарифами для понаднормового багажу або в залежнсті від кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць відповідно до пункту 8 глави 2 розділу XII цих Правил.

3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні ПС, не повинна перевищувати 84 кг, а його розміри повинні давати змогу розмістити багаж на окремому (окремих) пасажирському кріслі. Упаковка багажу, що перевозиться в салоні ПС, повинна забезпечити належне його кріплення на пасажирському кріслі (кріслах) та відповідати санітарним нормам.

4. Доставка до ПС багажу, що має перевозитися в салоні ПС, його завантаження, розміщення в салоні ПС, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту здійснюються пасажиром або на його попереднє замовлення та з оплатою цих послуг відповідним службам аеропорту.

 

Глава 2. Перевезення тварин (птахів)

1. Транспортування собак, котів, домашніх птахів та інших домашніх тварин має здійснюватися за умови одержання дозволу авіакомпанії під час бронювання до початку перевезення. Тварини обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту. Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху. Авіакомпанія має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі.

2. Перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером і харчуванням, повинно оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити відповідний тариф, установлений авіакомпанією. Більш детальну інформацію пасажир може отримати від представників авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.

3. Службові собаки (собаки-поводирі), які допомагають працівникам державних органів, командам рятувальників чи сліпим/глухим пасажирам і які супроводжують таких пасажирів, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами і продуктами для їх харчування.

4. У пасажирському салоні ПС дозволяється перевозити:

службових собак у супроводі кінолога; собак-поводирів для сліпих і глухих пасажирів за умови, що на тваринах є нашийник і намордник. Службова собака, собака-поводир повинні знаходитися біля ніг пасажира/кінолога. Місця пасажирам з собаками-поводирями надаються в кінці салону;

дрібних тварин, маса яких разом із засобами перевезення не перевищує 8 кг. Клітки птахів повинні бути покриті щільною світлонепроникною матерією.

5. Тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує 8 кг, перевозяться тільки в багажно-вантажних відсіках ПС (крім собак-поводирів).

6. У разі перевезення тварин пасажир відповідає за таку тварину, а також забезпечує надання необхідних документів (свідоцтв, дозволів, довідок тощо), передбачених чинним законодавством. Авіакомпанія не відповідає за травмування, втрату, затримку, захворювання або загибель таких тварин у разі відмови у ввезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок недбальства авіакомпанії.

7. У разі невиконання пасажиром умов пунктів 1 – 6 цієї глави авіакомпанія має право під час реєстрації пасажира на власний розсуд приймати остаточне рішення щодо перевезення чи відмови в перевезенні тварин (птахів).

8. Трансферне перевезення живих тварин підпорядковується правилам країни відльоту/трансферу/прильоту, у якій вимоги до повітряного перевезення тварин найбільш суворі.

9. Живі тварини приймаються до перевезення у пасажирському салоні тільки у супроводі дорослих пасажирів.

10. На регулярних рейсах авіакомпанії дозволено перевозити не більше одного контейнера з живими тваринами на кожен клас обслуговування пасажирського салону.

11. На чартерних рейсах авіакомпанії дозволено перевозити не більше двох контейнерів із живими тваринами на кожен клас обслуговування пасажирського салону.

12. Розмір контейнера для перевезення тварини (птахів) у пасажирському салоні ПС не повинен перевищувати розміру 30х50х40 см.

12. Контейнер з живими тваринами під час повітряного перевезення повинен бути розміщений під кріслом, розташованим попереду пасажира.

13. Забороняється надавати місця біля кухні та туалету пасажирам, які перевозять живих тварин у салоні ПС.

 

Глава 3. Перевезення живих тварин у вантажному

відсіку ПС

1. До перевезення у вантажному відсіку ПС може бути прийняті живі кімнатні та домашні тварини такі, як собаки, кішки, кролики і т.п. Кількість тварин у одному контейнері визначається у відповідності до вимог, країн призначення та рекомендацій IATA. При цьому загальна маса таких тварин разом з контейнером не повинна перевищувати 32 кг.

2. У одного пасажира приймається до перевезення у вантажному відсіку ПС 1 контейнер з живою твариною/живими тваринами.

3. Розмір контейнеру при перевезенні живих тварин у вантажному відсіку ПС повинен бути достатнім, щоб тварина могла вільно лежати, стояти, повертатися, але не більше дозволених розмірів контейнерів для типу ПС, яке експлуатується на рейсі.

 

Глава 4. Предмети та речовини, прийняті до перевезення

в обмеженій кількості

1. При відсутності заборони країни, з території якої, на територію якої або через територію якої буде здійснюватися перевезення, з дозволу авіакомпанії дозволяється перевезення в обмеженій кількості, як багажу або ручної поклажі таких небезпечних предметів:

сухий лід для охолодження продуктів, що швидко псуються, в кількості не більше 2,5 кг в упаковці, що дозволяє випускати газ, який виділяється при наявності маркування «Сухий лід» або «Твердий діоксид карбону» (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

невеликі балони з газоподібним киснем або повітрям для індивідуального використання в медичних цілях, маса брутто якого не перевищує 5 кг (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

- інвалідний візок для перевезення хворих чи інші рухливі пристрої для особистого користування, які приводяться в дію акумуляторною батареєю, споряджені непротікаючою батареєю (за умови, що клеми батареї захищені від коротких замикань і батарея надійно прикріплена до інвалідного візка або рухливого засобу) або протікаючою батареєю (у зареєстрованому багажі);

ртутний барометр чи термометр, які перевозяться представником урядового бюро погоди або аналогічного офіційного органу (у ручній поклажі);

газовий балон, який містить не займистий газ, встановлений у самонадувальному рятувальному жилеті, містить вуглекислий газ, не більше двох невеликих балонів плюс не більше двох запасних зарядів до нього на одного пасажира (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

вироби що виділяють тепло, такі як підводні лампи та паяльне обладнання для особистого користування (у ручній поклажі);

батареї літієво-іонії потужністю від 100Вт/год до 160Вт/год, що використовуються для побутових електронних пристоїв, не більше двох запасних елементів, які окремо захищені від короткого замикання (у ручній поклажі);

рюкзак з рятувальним спорядженням на випадок сніжних лавин, один на пасажира, що споряджується піротехнічним спусковим механізмом, включаючим не більш 200мг нетто вибухової речовини і не більше 250мг стисненого газу. Упаковується таким чином, щоб можливість приведення у дію була відсутня (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

аерозолі, що складаються з незаймистих і нетоксичних речовин і використовуються в побутових та спортивних цілях (у зареєстрованому багажі).

2. При відсутності заборони країни з території якої, на територію якої або через територію якої буде здійснюватися перевезення, без узгодження з авіакомпанією дозволяється перевезення в обмеженій кількості як зареєстрованого багажу таких предметів:

алкогольні напої від 24 до 70 градусів не більше 5 літрів на пасажира при максимальному об’ємі одинарної упаковки не більше 5 літрів;

нерадіоактивні лікарські засоби (медичні препарати, що вироблені на спиртовій основі) або туалетні засоби (лак для волосся, парфюмерія) приймаються до перевезення у зареєстрованому багажі, якщо їхня загальна вага не перевищує 2 кг (2 літра), а вага кожної упаковки не перевищує 0,5 кг (0,5л);

щипці для волосся, які містять вуглеводень, мають безпечне та надійне покриття нагрівального елементу, без запасного балону, для особистого використання не більше одних щипців на пассажира (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

сірники або запальничка без запасного блоку, яка працює не на скрапленому газі для особистого користування (при собі);

енергозберігаючі світові лампи, в належній упаковці (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

побутові електронні пристрої, що включають літієво-іонні елементи або батареї для особистого використання (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі) та запасні літієво/літієво-іонні елемент або батареї (у ручній поклажі);

незаймисті портативні балони з вуглекислим газом для приведення в дію штучних кінцівок, а також портативні запасні балони, якщо це необхідно для забезпечення необхідних запасів під час перевезення (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);

паливні елементи і запасні касети, які використовуються для портативних електронних пристоїв (при собі);

радіоізотопні стімулятори серцевого м’язу або інші пристрої з живленням від літієвих батарей, імплантовані в тіло людини або радіоактивні фармацевтичні препарати, які містяться у тілі людини, як наслідок лікування (при собі);

маленький медичний ртутний термометр у надійній упаковці для особистого використання із розрахунку одного екземпляру на одного пасажира (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі, або при собі).

 

Глава 5. Перевезення небезпечних колючих, ріжучих предметів.

Умови перевезення небезпечних предметів

1. Для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки всі предмети, які на думку авіакомпанії або компетентних органів можуть загрожувати безпеці польотів, забороняється перевозити в салонах та в кабінах ПС авіакомпанії як незареєстрованний багаж пасажирів і членів екіпажу.

2. У ручну поклажу заборонено включати небезпечні колючі та ріжучі предмети, металеві столові прилади, робочі інструменти, спортивний інвентар, шприці, у тому числі одноразові (пасажири, яким необхідні ін'єкції під час польоту за медичними показниками повинні надати підтвердження від лікаря), манікюрні приналежності, предмети, що реально імітують зброю, інші предмети, які звичайно не провозяться пасажирами (велосипедні ланцюги, кийки та т.п.).

3. Всі колючі та ріжучі предмети повинні бути упаковані та вкладені в багаж, що після реєстрації перевозяться окремо від пасажирів у багажному відсіку ПС (зареєстрований багаж).

4. Всі колючі та ріжучі предмети і їм подібні, виявлені при огляді ручної поклажі та при особистому огляді пасажира вилучаються з міркувань безпеки. Авіакомпанія не несе відповідальності та не відшкодовує пасажирам збиток за ушкодження або втрату таких предметів, якщо вони не були оформлені як зареєстрований багаж або не транспортувалися в спеціальних конвертах.

 

Глава 6. Перевезення зброї та боєприпасів

  1. Авіакомпанія не здійснює перевезення особистої зброї та боєприпасів фізичних осіб.

Глава 7. Дипломатичний багаж

1. Дипломатичний багаж обслуговується як звичайний тільки по відношенню до ваги, прикріплення бирки і оплати.

2. Дипломатичний багаж оплачується як понаднормовий багаж незалежно від ваги персонального багажу дипломатичного кур'єра.

3. Будь-яке переміщення дипломатичного багажу в салоні повітряного судна повинно бути узгоджене з дипломатичним кур’єром.

4. Дипломатичні сумки  до 20 кг, розміри яких не перевищують 30х40х40см, перевозяться під кріслом кур`єра або під кріслом, що стоїть попереду.

5. Дипломатичні сумки вагою до 84 кг при відповідній оплаті можуть перевозитися на окремому пасажирському кріслі/кріслах.

6. У випадку блокування дипломатичним багажем доступу до крісла/крісел вважається, що це крісло/крісла також зайняті дипломатичною поштою.

7. Несупроводжувана дипломатична пошта може бути видана тільки уповноваженій особі, яка документально підтвердила своє право.

8. Особисті речі пасажирів з дипломатичним паспортом не є дипломатичним багажем і обслуговуються як звичайний багаж.

 

 

XIV. РОЗКЛАД РУХУ

 

1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху ПС, який складено авіакомпанією, опубліковано в автоматизованих системах бронювання та розміщено на сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/. За бажанням авіакомпанія може видавати рекламний розклад для інформування населення.

Авіакомпанія, розміщуя дані в автоматизованій системі бронювання, гарантує, що розміщена нею чи надана для розміщення в інших автоматизованих системах інформація є точною, достовірною та вичерпною.

2. Авіакомпанія не відповідає за помилки та упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших авіакомпаній.

3. Суб'єкти наземного обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об'єднаний розклад всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до аеропорту.

4. Час відправлення рейсу і тип ПС, що зазначені в розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів авіакомпанії, за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення. Авіакомпанія має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно проінформувати пасажира.

5. Авіакомпанія має право змінювати тип ПС без повідомлення про це пасажира.

6. Суб'єкти наземного обслуговування, які діють від імені авіакомпанії на підставі укладенного договору, у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

часу відправлення та посадки ПС;

місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;

місця, часу початку та закінчення посадки в ПС;

затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.

 

 

 

XV. СКАСУВАННЯ ТА ЗАТРИМКА РЕЙСІВ

1. Авіакопанія може затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від неї.

2. Авіакомпанія повинна вжити всіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів і багажу.

3. У разі дії надзвичайних обставин авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

В інших випадках авіакомпанія або його агент з продажу зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

4. У разі затримки рейсу авіакомпанія зобов'язана через суб'єкта наземного обслуговування інформувати пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.

5. У разі затримки понад розумні строки або відміни рейсу авіакомпанія не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації щодо причин затримки (відміни) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам під час такої затримки або відміни рейсу.

 

 

XVI. ПРАВА ПАСАЖИРІВ У РАЗІ ВІДМОВИ В ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ АБО ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ

 

Глава 1. Порядок застосування компенсації

1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів (регулярних та чартерних рейсів), яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбаченний правилами авіакомпанії та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено авіакомпанією або фрахтувальником ПС (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.

2. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна іншим пасажирам, однак ці положення мають застосовуватися до пасажирів, яким було видано квитки згідно з програмою авіакомпанії для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності «Статус»).

3. У разі якщо авіакомпанія сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує її права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою авіакомпанія уклала договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими авіакомпанія уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від авіакомпанії згідно із законодавством.

 

Глава 2. Компенсація пасажирам у разі відмови в перевезенні

1. У разі якщо авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, вона зобов’язана спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.

2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія зобов’язана запропонувати пасажиру на вибір:

відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира, у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також забезпечити за потреби зворотний рейс у початковий пункт відправлення, за першої можливості;

або зміну маршруту, яка повинна здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення за першої можливості або до кінцевого пункту у пізніший час за бажанням пасажира та за умови наявності вільних місць.

3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіакомпанії.

4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі.

5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, авіакомпанія має виплатити їм компенсацію у таких розмірах:

250 євро – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

400 євро – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

Під час визначення відстані за основу має братися останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який було заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 5 цієї глави, на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:

дві години для рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або

три години для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або

чотири години для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому  абзацах цього пункту.

Відстань, зазначена в цьому підпункті, вимірюється за методом ортодромічної відстані маршруту.

7. Виплата компенсації не звільняє авіакомпанію від обов’язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 2 цієї глави та пункті 5 глави 3 цього розділу.

 

Глава 3. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу

1. У разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 2 глави 2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 5 та 6 глави 2 цього розділу. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:

за два тижні до запланованого часу відправлення;

або

у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через  чотири години після запланованого часу прибуття;

або

менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, повинна надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на наступні стикувальні рейси авіакомпанія за першої можливості повинна запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.

3. Авіакомпанія не зобов’язана сплачувати компенсацію відповідно до пунктів 5 та 6 глави 2 цього розділу, якщо вона може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.

4. Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіакомпанію, її агента з продажу, туроператора тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення.

5. У разі скасування рейсу авіакомпанією та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:

харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;

місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами відправлення більший, ніж передбачалося;

наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель - аеропорт;

два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або е-mail, якщо для цього є технічні умови аеропорту.

6. Авіакомпанія повинна приділяти особливу увагу потребам пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)  та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей без супроводу дорослих.

 

Глава 4. Компенсація пасажирам у разі затримки рейсу

1. Авіакомпанія повинна надати пасажирам за встановленими нею нормами харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи е-mail, якщо для цього є технічні умови, у разі затримки рейсу на строк:

дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю до 1500 кілометрів;

три години  або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

чотири  години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, авіакомпанія повинна надати пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом  аеропорт – готель – аеропорт.

2. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 2 глави 2 цього розділу.

 

Глава 5. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування

1. Авіакомпанія не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у його квитку.

2. Якщо авіакомпанія розміщує пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то вона не пізніше ніж впродовж семи днів повинна відшкодувати пасажиру:

30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

або

50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або

75 % від застосованого тарифу  для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

 

 

XVII. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗАТРИМКУ В ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ

1. Компенсація за затримку в перевезенні багажу встановлюється, виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).

2. Компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.

 

 

XVIII. ОБОВ'ЯЗКИ АВІАКОМПАНІЇ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ПРО ЇХ ПРАВА

1. Авіакомпанія під час реєстрації повинна забезпечити пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: "Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги".

2. Авіакомпанія, яка відмовляє в перевезенні або скасовує рейс, має надати кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги. Авіакомпанія має забезпечити таким самим повідомленням пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.

3. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.

 

 

XIX. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

Глава 1. Загальна процедура повернення коштів

1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка або в головному офісі авіакомпанії (офісі з продажу перевезень авіакомпанії) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.

Повернення коштів авіакомпанією в Україні здійснюється у національній валюті України. Повернення коштів у представництвах авіакомпанії здійснюється відповідно до чинних законів держави перебування.

У разі якщо оплата була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.

2. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів авіакомпанії та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).

3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.

4. Повернення коштів здійснюється:

особі, що зазначена у квитку, у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;

на рахунок юридичної особи у випадку сплати за безготівковим розрахунком;

на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення;

спонсору, що сплатив за перевезення, у випадку оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice PTA).

Повернення коштів здійснюється за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пункті 3 цієї глави.

5. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору перевезення (пред`явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання авіакомпанією інформації від пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане перевезення, яке оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору перевезення – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

 

Глава 2. Повернення коштів

1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:

скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у пасажира були заброньовано місце та оформлено квиток;

неправильного оформлення перевізних документів;

заміни класу обслуговування або типу ПС;

неможливості надати пасажиру місце відповідно до бронювання;

незабезпечення авіакомпанією стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;

відмови в перевезенні через несплату пасажиром тарифу чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;

використання авіакомпанією права відмови в перевезенні з причин, зазначених у пункті 1 розділу XI цих правил;

хвороби пасажира або членів його родини, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформленої довідки закладу охорони здоров'я;

в інших випадках відмови пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні пасажира, що сталися з вини авіакомпанії.

Перебронювання на інший рейс у разі запізнення пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.

2. У випадку примусового повернення сума коштів, що повертається пасажиру, повинна дорівнювати:

якщо жодна частина квитка не була використана сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;

якщо була використана будь-яка частина квитка сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіакомпанії від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення. Крім наведеного, авіакомпанія повинна дотримуватися правил відшкодування, що наведені у главі 3 розділу XVI цих правил.

3. У випадку добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами авіакомпанії. Окрім того, пасажиру повертається сума всіх невикористаних аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії.

 

Глава 3. Право на відмову в поверненні коштів

1. Авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, якщо:

заява про це була подана пасажиром після закінчення строку чинності квитка, визначеного у главі 4 розділу IV цих правил, а також в інших випадках, передбачених цими правилами;

квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом пасажир повинен бути поінформований авіакомпанією або її агентом з продажу про це під час бронювання і у квитку має бути зроблено відповідну відмітку).

2. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:

авіакомпанія власник бланка ("перевізник за договором") якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;

авіакомпанія фактичний перевізник якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.

Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.

3. Із суми коштів, що повертаються, авіакомпанія має право стягувати штраф (збір), який встановлено авіакомпанією для таких випадків.

4. Кошти за дублікатом квитка і за втраченим квитком повертаються в претензійному та/або судовому порядку.

Аналогічні правила встановлюються для повернення коштів у зв’язку з втратою ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.

5. Відмова пасажиру в поверненні коштів не лишає пасажира права подати претензію до авіакомпанії або позов до суду.

 

 

XX. ПОВЕДІНКА НА БОРТУ ПС

 

  1. Поведінка пасажира на борту ПС має бути такою, яка за цими правилами не становить небезпеки або не загрожує іншим пасажирам, речам, ПС або його екіпажу.

Пасажир не має права заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов’язків та повинен виконувати вказівки Командира ПС та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, ПС та безпечного, ефективного  та комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або виклакає протест інших пасажирів.

2. З метою забезпечення безпеки польоту, авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту ПС електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів, портативних магнітофонів, радіоприймачів, CD-плеерів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

3. На борту ПС пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпеки або становити небезпеку для інших пасажирів, речей, ПС або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту ПС дозволяється лише у кількості, що пропонується авіакомпанією відповідно до класу обслуговування.

4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту ПС.

5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 2– 4 цього розділу, авіакомпанія має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати:

обмеження переміщення пасажира по салону ПС;

висадка пасажира;

відмова в посадці пасажира на борт ПС у будь-якому пункті за маршрутом перевезення;

передання пасажира місцевим державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.

6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені авіакомпанією правила, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків).

Авіакомпанія, відповідно до положень статей 90, 91 Повітряного кодексу України має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування стосовно правопорушників на борту ПС. Відповідні процедури щодо здійснення заходів стримування розробляє кожна авіакомпанія.

7. Якщо через заборонену поведінку пасажира, авіакомпанія була змушена вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов'язаний відшкодувати авіакомпанії такі витрати відповідно до чинного законодавства.

 

 

XXI. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ

 

1. Ці правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між авіакомпаніями (відомі як угоди про "спільне використання кодів" (codesharing), перевезення за угодою "інтерлайн" (interline), навіть якщо у квитку визначена інша авіакомпанія, ніж та, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то авіакомпанія (її агент з продажу) має надати пасажиру під час здійснення бронювання перевезення інформацію про те, яка авіакомпанія є авіакомпанією за договором, а яка фактично здійснює перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається фактичною авіакомпанією або її уповноваженим агентом з обслуговування в аеропорту відправлення.

2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг авіакомпанія відповідає перед пасажиром, яка обмежена розміром суми, сплаченої за ненадані послуги.

3. Авіакомпанія не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, надані третіми особами, з якими авіакомпанія не уклала комерційних угод. Якщо авіакомпанія самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу пасажирів, то ці правила застосовуються і до таких послуг. Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються авіакомпанією додатково, оплачує пасажир.

 

 

XXII. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ

 

1. Перевезення, яке здійснюватиметься кількома послідовними перевізниками (авіакомпаніями), вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці перевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.

2. У разі здійснення єдиних перевезень кожна авіакомпанія, яка приймає до перевезення пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певного перевізника.

3. Авіакомпанія, що видала квиток, або перша авіакомпанія, зазначена у квитку чи в складеному квитку, не відповідає за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) перевізника (авіакомпанії), у тому числі й у частині затримки в перевезенні пасажира чи багажу.

4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право подати позов до першого чи останнього перевізника, а також до авіакомпанії, яка виконувала перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні.

5. Якщо неможливо визначити авіакомпанію, якиа здійснювала перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, то відповідатимуть перед пасажиром авіакомпанії, які брали участь у перевезенні, усі разом чи кожна окремо, у межах вини кожної з них.

 

 

XХIII. ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода, до доведення протилежного, вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира авіакомпанія повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, що здійснене у період часу повітряного перевезення.

2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих правил з урахуванням пункту 1 цього розділу застосовуватимуться лише до повітряного перевезення.

3. Будь-яке положення цих правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих правил застосовуватимуться лише до повітряних перевезень.

4. Перевезення іншими видами транспорту з урахуванням пункту 1 цього розділу буде пропонуватися авіакомпанією лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено під кодом авіакомпанії.

5. Відповідальність авіакомпанії за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.

 

 

XXIV. ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ НЕ АВІАКОМПАНІЄЮ ЗА ДОГОВОРОМ

1. Положення цього розділу застосовуються тоді, коли особа (далі авіакомпанія за договором) як основна сторона укладає договір перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а інша особа (далі авіакомпанія, що фактично виконує перевезення) як уповноважена авіакомпанією за договором здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу XXIІ цих правил.

2. У разі здійснення перевезень, передбачених пунктом 1 цього розділу, авіакомпанія за договором підпадає під дію цих правил відносно всього перевезення, а авіакомпанія, що фактично виконує перевезення, лише відносно того перевезення, що вона здійснює.

3. Розмір відповідальності авіакомпанії, що фактично виконує перевезення, і авіакомпанії за договором обмежений нормами, встановленими Правилами МІУ.

 

 

XXV. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. Виконання чартерних рейсів регламентується відповідними авіаційними правилами України. ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», що виконує чартерні рейси, під час укладання угоди із замовником про виконання чартерних рейсів повинна передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені цими правилами.

Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту сплати авіакомпанії, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.

Повернення сум та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов укладеного між авіакомпанією та замовником рейсу договору.

2. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках. Залежно від наявності вільних місць замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором перевізником за договором) з пасажирами та авіакомпанією, що фактично виконує рейс (виконавцем рейсу).

3. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права пасажира змінити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, згідно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені перевізником за договором для подорожі, який включає усі обмеження.

4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 4, 5 розділу IV, розділах V, VI, главах 1, 4 розділу VII, розділі XIX цих правил.

 

 

XXVI. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

Глава 1. Документи для подорожі

1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту. Авіакомпанія не відповідає перед пасажиром за наслідки того, що пасажир не одержав такі документи або візи чи не виконав такі застосовані закони.

2. На вимогу авіакомпанії пасажир має пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити авіакомпанії зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе дані, що містяться у відповідних документах. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони або документи якого не оформлені належним чином.

 

Глава 2. Відмова у в'їзді в країну

  1. Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажирові у в'їзді в країну.
  2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною. Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених пасажиром авіакомпанії коштів, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-яких коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.
  3. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді, або місця депортації.
  4.  

Глава 3. Відповідальність пасажира

1. Якщо від авіакомпанії вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, то пасажир повинен на вимогу авіакомпанії відшкодувати йому сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати авіакомпанії.

2. Авіакомпанія має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені пасажиром авіакомпанії кошти, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або може відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії такі витрати.

 

Глава 4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль

 та інші види контролю

1.Під час виконання міжнародних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на безпеку і паспортний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.

2.Під час виконання внутрішних перевезень пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на безпеку та на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.

 

 

XXVII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАКОМПАНІЇ ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

Глава 1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу

1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту ПС або під час посадки чи висадки пасажира.

2. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту ПС або тоді, коли авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу, однак авіакомпанія не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, авіакомпанія відповідає, якщо шкода заподіяна з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.

3. Якщо авіакомпанія визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може пред'явити авіакомпанії вимоги, що випливають з договору перевезення.

 

Глава 2. Відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні

1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, однак авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вона (вони) не мала (мали) змоги вжити таких заходів.

2. Відповідальність авіакомпанії за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами.

 

Глава 3. Звільнення від відповідальності

1. Якщо авіакомпанія доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

2. Якщо вимогу про відшкодування у зв'язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав пасажир, заявлено особою, іншою ніж пасажир, авіакомпанія так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки вона доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

 

Глава 4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів

1. Авіакомпанія не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пасажира.

2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, якщо авіакомпанія доведе, що:

така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її службовців чи агентів з обслуговування; або

така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

3. Авіакомпанія повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.

4. Під час оформлення квитка авіакомпанія повинна забезпечити надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність авіакомпанії перед пасажиром та за його багаж. Крім того, авіакомпанія зобов'язана надати пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності авіакомпанії щодо пасажира та багажу.

 

Глава 5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки

1. Відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира.

2. Відповідальність авіакомпанії у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної авіації) стосовно кожного пасажира. Авіакомпанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її службовці та агенти з обслуговування вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для неї (них) було неможливо вжити таких заходів.

3.Відповідальність авіакомпанії у разі перевезення багажу із заявленою цінністю визначається сумою заявленої цінності багажу.

4. Зазначені у пунктах 1, 2 та 3 цієї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності авіакомпанії, її працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.

5. Межі відповідальності, установлені главами 4, 5 цього розділу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про відшкодування всіх або частини судових та інших пов'язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку авіакомпанія письмово запропонувала позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.

 

Глава 6. Переведення валютних одиниць

Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рішення авіакомпанією за претензією пасажира.

 

 

XXVIII. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ

Глава 1. Загальні положення щодо порядку пред'явлення

 претензій та подачі позовів

1.         Будь-який позов щодо відповідальності авіакомпанії стосовно заподіяної шкоди при перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та чинним  законодавством України, без шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їх відповідних прав.

2. Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від авіакомпанії, яка фактично здійснювала перевезення, від авіакомпанії за договором та від її працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов'язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі Правил МІУ може бути стягнуто з авіакомпанії за договором або з авіакомпанії, що фактично здійснювала перевезення, при цьому жодна із зазначених сторін не відповідає в розмірі, більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.

3. Якщо позов пред'явлено до працівника авіакомпанії чи агента авіакомпанії (з продажу та/або обслуговування) у зв'язку зі шкодою, про яку йдеться в цих правилах, такий працівник або агент авіакомпанії (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов'язків, має право посилатися на умови та межі відшкодування, на які має право посилатися сама авіакомпанія.

4. Авіакомпанія зобов'язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося однією авіакомпанією.

Якщо в такому перевезенні брали участь інші авіакомпанії, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими авіакомпаніями.

5. Претензії розглядаються в порядку, установленому авіакомпанією. Отримавши претензію, авіакомпанія, залежно від її складності та достатності претензійних документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, надсилає заявнику протягом 15 днів з дати реєстрації претензії повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.

6. У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.

7. Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним перевізником (авіакомпанією), може бути за вибором позивача подано до цієї авіакомпанії або до авіакомпанії за договором чи до обох разом чи окремо. Якщо позов подано лише до однієї з цих авіакомпаній, вона має право ініціювати залучення до розгляду справи в суді й іншу авіакомпанію.

8. У разі якщо авіакомпанія виплачує компенсацію або надає послуги, що передбачені цими правилами, жодне з положень цього розділу ніяким чином не регламентує питання про те, чи має особа, яка згідно з положеннями цих правил є відповідальною за шкоду, право регресу до будь-якої іншої особи.

 

Глава 2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення пасажира

1. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, що зазначена в пункті 1 глави 5 розділу XXVII цих Правил. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.

2. Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації авіакомпанії, за місцезнаходженням її головного офісу або за місцезнаходженням офісу авіакомпанії, де було укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до авіакомпанії.

3. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження пасажира, може бути подано до відповідного суду на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої авіакомпанія надає послуги, пов'язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних ПС чи на ПС іншої авіакомпанії на підставі комерційної угоди, і в якій ця авіакомпанія здійснює діяльність, пов'язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самою авіакомпанією чи іншою авіакомпанією, з якою вона має комерційну угоду, або які належать їй або такій іншій авіакомпанії.

4. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли ПС повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

 

Глава 3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу

1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред'явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.

Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.

2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надіслати авіакомпанії претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) й протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до авіакомпанії після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж вважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до авіакомпанії повинна бути висунута протягом двох років з дати прибуття ПС до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

4. Будь-яка претензія щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в пункті 2 цієї глави. До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанцію), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу, довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.

5. Відповідальність авіакомпанії щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 розділу XXVII цих правил.

Якщо пред'являється претензія стосовно частково втраченого багажу, то компенсація розраховується, виходячи з ваги втраченого багажу та вартості 1 кг. Вартість одного кілограма відшкодування частково втраченого багажу розраховується, виходячи зі встановленого розміру відшкодування, відповідно до пункту 2 глави 5 розділу XXVII цих правил та встановленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації мінімальної норми безкоштовного перевезення багажу, зазначеної у пункті 2 глави 2 розділу XII Правил МІУ.

6. Якщо претензія висувається стосовно відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, то для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці IATA 1751 (додаток А).

7. Якщо претензія висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує зацікавлена особа. Якщо у заявника відсутні документи, якими можна підтвердити вартість пошкодженої упаковки багажу, компенсація здійснюється таким самим чином, як при частково втраченому багажу.

Авіакомпанія не несе відповідальності за наступні види пошкодження багажу: зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо; загублені ремінці та петельки; незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи; пошкодження ручки валізи або сумки; пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються; пошкодження предметів, які неналежно упаковані.

8. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 розділу XXVII цих правил. Сума претензії має бути обґрунтована заінтересованою особою.

9. За відсутності претензій у згадані в пунктах 2, 3 цієї глави строки при міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до авіакомпанії щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування авіакомпанією обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцем реєстрації авіакомпанії, за місцезнаходженням її головного офісу або за місцезнаходженням офісу авіакомпанії, де було укладено договір перевезення, у строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення або з дати, коли ПС повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

11. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та відповідно до чинного законодавства з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли ПС повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

 

 

XXIX. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА

1. Положення цього розділу поширюються на всіх агентів з продажу та/або обслуговування авіакомпанії, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.

2. Авіакомпанія (її агент з продажу) в офісі з оформлення перевезень зобов'язана розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:

своє повне найменування, місцезнаходження;

копії документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень (продажу перевезень);

телефон територіального органу у справах захисту прав споживачів;

книгу зауважень та пропозицій.

3. Авіакомпанія (її агент з продажу) під час оформлення квитків обов'язково повинна довести до відома пасажирів таку інформацію:

Правила МІУ;

правила авіакомпанії щодо перевезень пасажирів і багажу (агент з продажу повинен довести до відома пасажира правила перевезень пасажирів і багажу тієї авіакомпанії, чий квиток застосовується, або тієї, який зазначений першим у квитку) на паперових носіях у вигляді пам'ятки для пасажира (у разі продажу перевезень on-line через мережу Інтернет в електронному вигляді через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання перевезень);

вартість перевезення за відповідним маршрутом усно у пункті продажу квитків під час бронювання (у разі продажу перевезень on-line через мережу Інтернет в електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут-квитанції);

вартість, умови й обмеження під час перевезення за спеціальним тарифом усно під час бронювання (у разі застосування електронного квитка через сайт, через який здійснюється бронювання);

адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом усно під час бронювання;

межі відповідальності авіакомпанії під час перевезення пасажира і багажу у квитку або маршрут-квитанції;

права пасажирів у випадку відмови в перевезенні, скасуванні або затримки рейсу;

заборонені до перевезення речі та товари у квитку або маршрут-квитанції;

обмеження щодо перевезень пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.

6. Інформація щодо вартості перевезення на рейсах авіакомпанії, наведена під час здійснення рекламних акцій, включає суму тарифу та всіх аеропортових такс і зборів та зборів і такс авіакомпанії.

7. Купуючи квиток на рейс авіакомпанії, пасажир беззастережно погоджується з усіма умовами договору перевезення та правилами перевезення авіакомпанії.

8. Правила авіакомпанії опубліковані на веб-сайті авіакомпанії: www.azurair.ua

 

 

ХХХ. Забезпечення дотримання цих Правил

1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на керівництво ТОВ «Азур Ейр Украина» та на уповноважений орган з питань цивільної авіації України.

2. Авіакомпанія, агент з продажу, агент з обслуговування повинні довести під час контролю, що вони та їх дії відповідають установленим вимогам. Перевізник та його агенти повинні бути готові надати змогу відповідному державному органу проводити перевірки під час здійснення операцій з перевезення та обслуговування Пасажирів і багажу з метою демонстрації, що такі операції відповідають установленим вимогам